ÚSP KVASINY - centrum služeb

 Transformace USP Kvasiny

/ Projekty

Souhrnné informace:

Název projektu: Transformace USP Kvasiny

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001885

Příjemce dotace: Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny

Doba realizace: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2019

Plánovaná částka: 4.383.738,75 Kč

Prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Výzva OPZ č.: 37 – Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

Financování: Financováno z OPZ a ESF

 

 

Cíl projektu:

 • Podpořit realizaci transformačního plánu organizace:
  • podpora přípravy a realizace plynulého přechodu klientů do skupinových domácností v jednotlivých lokalitách.
  • zvládnout přechod na úrovni jak zaměstnanců, klientů tak i metodicky.
  • maximálně snížit riziko nepřijetí klientů do komunity, informování veřejnosti a třetích zainteresovaných stran
 • Dílčími cíli jsou cíle jednotlivých klíčových aktivit.

 

Cílová skupina projektu:

 • poskytovatel sociální služby – Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny
 • sociální pracovníci (dle zák. 108/2006 Sb.)
 • pracovníci v soc. službách (dle zák. 108/2006 Sb.)

 

Klíčové aktivity:

 • KA 1 – Zpracování komunikační strategie podpory transformace a její realizace v praxi
 • KA 2 – Vypracování metodiky práce/fungování jednotlivých domácností.
 • KA 3 – Zpracování / aktualizace a realizace IP zaměřených na dovednosti k přechodům do skupinových domácností
 • KA 4 – Realizace přechodů do skupinových domácností
 • KA5 – Vzdělávání, supervize a stáže

 

Hlavní výstupy: (některé z nich např. z důvodu ochrany osobních údajů nejsou striktně zveřejnitelné)

 • SWOT analýza současného stavu informovanosti veřejnosti
 • Plán komunikační strategie (PKS)
 • případně: Informační materiály (např. letáky, brožura apod.)
 • Metodiky poskytování služeb v domácnostech klientů – oblasti:
 • metodika řízení a koordinace transformovaných služeb
 • metodika poskytování sociálních služeb
 • metodika materiálně technického zabezpečením
 • Individuální plány klientů (striktně nezveřejnitelné)
 • Program Skupin (Skupinový plán) (striktně nezveřejnitelné)
 • Evaluační zpráva v minimálním rozsahu povinného dotazníku „Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace“ (www.trass.cz) nebo jiného dotazníku/dokumentu/postupu stanoveném MPSV
 • Modelový plán pro přechod/přestěhování
 • Individuální plán pro přechod/přestěhování pro individuální domácnost – (striktně nezveřejnitelné)

 

Očekávané změny a přínosy:

 • snížení rizika odmítavých stanovisek veřejnosti ke klientům a lepšímu přijmutí klientů do komunity;
 • zainteresované strany a veřejnost budou informování o procesu transformace a jejím přínosu pro klienty a komunitu
 • pracovníci si budou vědět rady, jak postupovat v procesu transformace a budou k tomu mít metodiky, návody a plány
 • proces transformace a přechod bude koordinovaný a na základě skutečných potřeb a plánů
 • dojde k zhodnocení procesu evaluace (dotazník)

 

 

 

Aktuální projekt řeší další fázi transformace ÚSP Kvasiny – tj. podporu zařízení při realizaci transformačního plánu.

 

Předchozí fáze byla zaměřena na přípravu transformace z pohledu procesního. Konkrétně to znamená, že byl v zařízení nastaven proces transformace na úrovni organizace a proces transformace na úrovni klienta.

o Přípravná fáze byla řešena v předchozím projektu: „Příprava transformace ÚSP Kvasiny“, číslo CZ.1.04/3.1.03/87.00030  (11/2013 až 6/2015)

 

Aktuální projekt „Transformace USP Kvasiny“ řeší/podporuje metodicky a reálně přechod skupin klientů do skupinových domácností. Pro klienty a pracovníky je to nová situace.

 

V rámci tohoto projektu je ohnisko pozornosti zaměřeno na realizaci dalších konkrétních kroků vedoucích k dotažení započatých změn, s důrazem na řešení přechodu klientů do skupinových domácností.

Projekt se dotýká celé organizace a řeší konkrétně vybrané oblasti, které je nutné zajistit pro kvalitní, bezpečné a odborné dokončení této změny. Aktivity budou řešit problematiku:

 • zpracování komunikační strategie podpory transformace a proběhne i její realizace v praxi,
 • vypracování metodiky práce / fungování jednotlivých skupinových domácností.
 • zpracování nebo aktualizaci a samotnou realizaci individuálních plánů klientů zaměřených i na trénink dovedností potřebných k přechodům do skupinových domácností.
 • vzdělávání, supervize a stáže pracovníků organizace.

 

Samotná práce pracovníků s klienty (trénink, nácvik dovedností, zvyšování kompetencí klientů, organizační zabezpečení stěhování apod.) není součástí aktivit projektu (klienti nejsou CS projektu).

 

 

Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny  ©  2018-2019